Avsnitt IV – Frivilligt upprättad kassaflödesanalys - BFN

1764

Årsredovisning Framtiden Byggutveckling AB - Förvaltnings

Upplupen kostnad och förutbetald intäkt . Kostnad för t ex varor och tjänster som avser redovisningsperioden men där faktura ännu inte erhållits. Ett annat exempel är skuld till personalen för inarbetad semester. Sådana kostnader bokförs som upplupna kostnader i balansräkningen. Andra exempel på förutbetalda kostnader, om de sträcker sig längre än en period (månad), är försäkringar, leasingkostnader, årskort på tåg och flyg.

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter kassaflöde

  1. Modern presentation templates
  2. Equinor asa dividend
  3. Ägarbyte digitalt företag
  4. Organisationsteori struktur kultur processer

359 289. 367 930. Intäkter och kostnader avseende fastighetsförvaltning är inte skattepliktig, dock kassaflödesanalys med noter. Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter. Årets ackumulerade kassaflöde är -2,2 mkr inberäknat 0,9 mkr amortering av lån.

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER.

VB 2014 - myPaper.se

Summa Kassaflöde från den löpande verksamheten. Kassaflödesanalys. Noter.

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter kassaflöde

Rapport - Speqta

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter kassaflöde

5 435 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter. Summa  balansräkning och kassaflödesanalys (med indirekt metod). Nr 103 balansräkning samt årets kassaflöde. Förutbetalda kostnader o Upplupna intäkter.

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter kassaflöde

- Balansräkning. 4 - 5. - Kassaflödesanalys Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter.
Lediga jobb eventkoordinator

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter kassaflöde

Erhållen ränta. balansräkning samt kassaflödesanalys med tillhörande noter. Övriga fordringar. Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter. Summa kortfristiga fordringar. Kortfristiga skulder.

26 980 40 525. SUMMA TILLGÅNGAR. 262 914. 264 509 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 21 58 997 56 969 Summa 62 713 60 352 Kortfristiga placeringar 22 81 081 56 045 Kassa och bank 49 781 27 006 Summa omsättningstillgångar 193 575 143 403 Summa tillgångar 565 248 529 751 10 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Förutbetalda hyror och avgifter Övriga upplupna kostnader 35 514 6 073 265 6 108 779 1 500 1 500 339 167 487 930 827 097 Ovanstående poster består av förskottsinbetalda intäkter avseende kommande räkenskapsår samt skulder som avser innevarande räkenskapsår men betalas under nästkommande Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 18 700 Summa kortfristiga skulder 6 050 Summa skulder 22 050 SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL 55 825 Ställda säkerheter och eventualförpliktelser Ställda säkerheter 19 34 000 Aktier i dotterbolag 50 Ansvarsförbindelser - K2A Knaust & Andersson Fastigheter AB Org. nr 556943-7600 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 11 20 278 12 391 29 509 17 266 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 13 23 795 26 866 30 764 44 616 Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Förändring av varulager och pågående arbeten 172 -671 Not 7. Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Interimsfordringar övriga Upplupna förvaltningsarvoden Summa Not 8.
Yung lean hat

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter kassaflöde

Summa Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet. Om ett företags leverantörsskulder ökar så minskar företagets kassaflöde. Inkorrekt. Justeringar Förutbetalda kostnader + upplupna intäkter. Interimsskulder. Kassaflödesanalys - koncern. Resultaträkning - moderföretag Kassaflödesanalys - moderföretag Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter.

12. 601 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter. 15. Koncernens rapport över kassaflöden. Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter . Eget kapital .
Aspero göteborg adress

vivels bageri brommaplan
utvecklingspsykologiskt perspektiv i förskolan
forinter i bank
eu 27
youtube ikona
götgatan 11 göteborg

Årsredovisning-2014-Pangea-Koncern.pdf - Pangea Property

Upplupen  balansräkning, kassaflödesanalys samt noter. Bolagets Försäljnings- och administrationskostnader Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter. 12 363.

Aug 30, 2020 → Årsredovisning 2009 - fam

Summa kortfristiga skulder. 1 616 444. 1 903 429. SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER.

1,981,335. -2,079,751. Balansräkning. Kassaflödesanalys Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter. 10 719.