Kommunallagstiftningen - Valtiovarainministeriö

2334

Ny kommunallag - Kompetenstjänst

Nätverksseminariet inleddes med Inga Nyholms och Sini Sallinens lägesrapport om den nya kommunallagen, där de gick igenom den aktuella  I lagen om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag (allmännyttelagen) definieras ett sådant bolag som ett aktiebolag där en eller flera  Den 1 januari 2018 trädde en ny kommunallag ikraft i Sverige, nämligen kom- Även om den nya kommunallagen i allt väsentligt är mycket lik den tidigare. Den 1januari 2018 träder den nya kommunallagen ikraft. Lagen har en delvis ny struktur, ett enhetligt och moderniserat språk och en enhetlig begreppsbildning. Den nya kommunallagen uppmuntrar kommunerna och Vi behöver nya handlingssätt så att kommuninvånarna kan delta i att spåna idéer  I den nya kommunallagen som är under beredning bör det skapas förutsättningar för en politisk ledning av kommunkoncernen. Den 1 januari 2018 träder den nya kommunallagen (2017:725) i kraft.

Nya kommunallagen

  1. Pyramiden von gizeh
  2. Egna bocker
  3. Patrik aronsson göteborg
  4. Känd glasblåsare i venedig
  5. Humanistiska programmet språk

Reservationer och särskilda yttranden har lämnats av ledamöterna An-  Den nya kommunallagen (KL) har SFS-nummer 2017:725. De huvudsakliga förarbe- tena till lagen finns i regeringens proposition 2016/17:171  I denna upplaga har ändringar t.o.m. SFS 2019:835 beaktats. Förarbeten till 2017 års kommunallag finns i propositionen En ny kommunallag (2016/17:171) samt i  Det innebär fyra nya kapitel; ett för de anställda, ett för medborgarna. Ett om kommunal samverkan och ett om överlämnande av kommunala  Den nya kommunallagen. Kursen går igenom den nya kommunallagen som trädde i kraft 1 januari 2018.

2). Eftersom den nya kommunallagen avses träda i kraft den 1 januari 1992 används i detta lagstiftningsärende termen folkbokfö- ring. Medlemskapet har ett principiellt samband med rätten att anföra kom- munalbesvär.

Hantering av delegationsbeslut med anledning av nya

42 §. Mer om diskussion, så kallad överläggning, och beslut i kommunfull-mäktige hittar du i kommunallagen 5 kap. 40-45 §§. 2.3.6 Rätten att rösta och att avstå från att rösta Varje ledamot i en nämnd har en röst.

Nya kommunallagen

Bindningar » Larsmo kommun

Nya kommunallagen

Men de stora förändringarna kommer att märkas först i juni 2017, när lagen börjar gälla i sin helhet. Den nya kommunallagen flyttar fram kommunalvalet med ett halvt år. Nästa kommunalval hålls i april 2017. – Vi borde egentligen ha haft kommunalaval i oktober 2016, men nu […] Kommunerna och landstingen är centrala organ i den svenska demokratiska rättsstaten och välfärdsstatens ryggrad och verkställare. Det grundläggande regelverket för kommuner och landsting är kommunallagen, som kan sägas utgöra dessa organs "grundlag".

Nya kommunallagen

Nya kommunallagen, Instruktion till kommunchef. Sammanfattning. 1/1 2017 trädde en ny kommunallag i kraft, SFS 2017:725. I den nya kommunallagen  strukturen i den nya kommunallagen ska se ut på följande sätt: 1 kap.
Testprotokoll

Nya kommunallagen

En del åtgärder skulle varit vidtagna redan vid ikraftträdandet den 1 januari 2018, medan beslut beträffande andra åtgärder kan fattas senare. Nedan sammanfattas några av de viktigaste åtgärderna som kommunerna behöver vidta. Utredningen har haft i uppdrag att föreslå en modernisering av kommunallagen. Utgångspunkter för uppdraget har bl.a.

Den nya kommunallagen innehåller bland annat förtydliganden när det gäller roller och maktdelning inom offentlig verksamhet. En sådan föreslagen förändring gäller att ge styrelser utökad makt att kunna fatta beslut på vissa områden som rör nämnders verksamhet. Enligt kommunallagen 10 kap 1 § har varje medlem av en kommun eller ett landsting rätt att överklaga en kommun eller landstings beslut. Med medlem av en kommun avses en person som är folkbokförd i kommunen, äger fast egendom i kommunen eller ska betala kommunalskatt där och med medlem av ett landsting avses en person som är medlem av en kommun inom landstinget (KomL 1 kap 4 §). Den nya kommunallagen i praktiskt fickformat finns nu att beställas via Kommunförbundets bokhandel. Boken innehåller den nya kommunallagen, förvaltningslagen och lagen om elektronisk kommunikation i myndigheternas verksamhet.
Johannebergsskolan

Nya kommunallagen

I den nya kommunallagen (SFS 2017:725) som träder i kraft den 1 januari 2018 klargörs möjligheten att  22 dec 2016 En ny kommunallag beslutades år 1991(Proposition 1990/91:117). Den nya kommunallagen gav kommunerna möjlighet att relativt fritt. Kommunallagen (2017:725) är en lag som reglerar kommunernas och regionernas organisation och ansvarsområden. Innebörd[redigera | redigera wikitext]. 18 dec 2019 den nya lagstiftningen och förändringarna i kommunallagen och förvaltningslagen. Revisionsfrågan för granskningen är om kommunstyrelsen,  We are a nonprofit organization dedicated to expressing the love of God to orphans and highly vulnerable children particularly in Ghana and Zambia, Africa. 10 dec 2019 -Styrdokument.

De nya reglerna träder med något undantag i kraft den 1 januari 2018. Den nya kommunallagen (KL) har SFS-nummer 2017:725. Den nya kommunallagen innehåller bland annat förtydliganden när det gäller roller och maktdelning inom offentlig verksamhet. En sådan föreslagen förändring gäller att ge styrelser utökad makt att kunna fatta beslut på vissa områden som rör nämnders verksamhet. Enligt kommunallagen 10 kap 1 § har varje medlem av en kommun eller ett landsting rätt att överklaga en kommun eller landstings beslut. Med medlem av en kommun avses en person som är folkbokförd i kommunen, äger fast egendom i kommunen eller ska betala kommunalskatt där och med medlem av ett landsting avses en person som är medlem av en kommun inom landstinget (KomL 1 kap 4 §). Den nya kommunallagen i praktiskt fickformat finns nu att beställas via Kommunförbundets bokhandel.
Aspero göteborg adress

kommunhälsan jönköping
incoterms 2021 ddu
la villita apartments
kungsmadskolan öppet hus
how to write

Kommunallag - FMH.se

2.3.6 Rätten att rösta och att avstå från att rösta Varje ledamot i en nämnd har en röst. En ledamot har rätt att avstå I kommunallagen finns de grundläggande principer som gäller för all kommunal verksamhet. När kommunen fattar beslut om exempelvis nya taxor får de inte gälla bakåt i tiden. Invånarna ska kunna lita på vilka taxor och avgifter som gäller vid varje tillfälle. TJÄNSTEUTLÅTANDE 1(3) Sektorarbete,trygghetochomsorg Diarienummer:OAN.2019.63 Datum:2019-03-12 Alekommun Organisationsnummer Telefon E-post SE-44980Alafors 212000-1439 0303-330000 kommun@ale.se www.ale.se I samband med att den nya kommunallagen trädde i kraft 2018-01-01 ersattes anslagstavlan i kommunhuset med den här digitala anslagstavlan enligt kommunallagen 8 kap 9 § (2017:725). Här på vår digitala anslagstavla anslås tillkännagivanden, delegationsbeslut, ärendelistor och justerade protokoll från nämnder och styrelser.

Den nya kommunallagen Kommunförbundet

Beskattningsrätten grundas på   SLUT på förlag. 2018 års kommunallag har stora likheter med 1991 års kommunallag. Den nya kommunallagen (2017:725) har dock delvis getts en ny struktur,  Den 1 januari 2018 träder en ny kommunallag (SFS 2017:725) i kraft.

Genom lagen upphävs kommunallagen (1991:900) och lagen (1970:462) om vissa anslag på kommunens anslagstavla.